Obchodní podmínky - Cateringové služby Black Kale s.r.o.

Obchodní podmínky - Cateringové služby Black Kale s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky platí pro cateringové služby poskytované firmou Black Kale s.r.o. a upravují vztah mezi kupujícím (dále jen kupující) a dodavatelem (dále jen dodavatelem): Black Kale s.r.o., a jsou pro obě strany závazné. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího.

2. Potvrzení objednávky dodavatelem

Objednávka cateringových služeb odeslaná dodavateli je považována za návrh kupní smlouvy. Dodavatel po obdržení objednávky prověří možnosti realizace objednávky, a to zejména z hlediska požadovaného sortimentu, termínu a místa dodání. Současně je dodavatelem provedena kalkulace dopravného a manipulačních poplatků (ve smyslu oddílu Doprava, Manipulační poplatky).

Dodavatel kupujícímu potvrzuje realizaci objednávky vždy písemně e-mailem. V případě objednávek do 5000 kč bez DPH je termín potvrzení objednávky stanoven na 3 pracovní dny ode dne, kdy byla doručena objednávka. Objednávky v hodnotě vyšší než 5000 bez DPH a v případě jiných velkých akcí jsou potvrzovány až po vzájemné domluvě a potvrzení z obou stran kupující a prodávající. Potvrzení je vždy písemně emailem.

Následně se dle domluvy stanovuje zálohová platba ve výši 50% z celkové částky se splatností 7 kalendářních dnů.

Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravy v rámci objednávky v případě, že došlo k nečekaným změnám ze strany kupujícího nebo k mimořádným nákladům. Veškeré změny však musí být potvrzené na straně kupujícího i dodavatele.

3. Doprava

Catering je dodavatelem zavážen vozem za dodržení všech podmínek pro převoz čerstvého jídla. Po dohodě s dodavatelem je možné si objednávku vyzvednout v místě výroby - Black Kale, Smetanovo náměstí 10, Ostrava. Od okamžiku převzetí objednaného cateringu neručí dodavatel za další nakládání s vyzvednutou objednávkou. Kupující převzetím objednaného cateringu přebírá zodpovědnost za svou objednávku.

V případě, že si kupující přebírá vyrobené a připravené produkty i spolu s vratným servisem, nebo přepravkami, podepisuje předávací protokol a zavazuje se k navrácení zapůjčeného inventáře do 5 pracovních dnů. V případě prodlení si dodavatel vyhrazuje právo účtovat poplatek 500 kč bez DPH za každý den prodlení. V případě, že chybí část inventáře nebo celý, dodavatel si vyhrazuje právo naúčtovat chybějící položky, které byly předávacím protokolem předány.  

4. Minimální množství objednávaného zboží

S ohledem na složitost výroby některých výrobků může být dodavatelem stanoveno minimální množství pro objednávku. Údaj o minimálním množství je vyznačen v detailu výrobku na eshopu nebo na dotaz.

5. Dodací lhůta

Termín a čas dodání je dle oboustranné domluvy mezi kupujícím a dodavatelem. Tento termín může být změněn dohodou mezi dodavatelem a kupujícím.

Dodavatel má právo posoudit, zda objem objednávky je schopen v daném termínu realizovat.

6. Platební podmínky

Cateringové služby jsou hrazeny v hotovosti po realizaci akce (kupující obdrží fakturu a příjmový pokladní doklad o úhradě) nebo bankovním převodem po realizaci akce. Dodavatel může stanovit úhradu zálohy ve výši až 50% objednaných cateringových služeb. V případě úhrady zálohy musí být tato připsána na účet dodavatele nejpozději 7 dnů před realizací, jinak je dodavatel oprávněn plnění objednávky stornovat. V případě velkých cateringových akcí nad 15 000 kč si dodavatel vyhrazuje právo obdržet zálohu min. 30 dnů před dnem dodání objednávky. Kupující si je vědom, že realizací cateringové akce dodavateli vznikla pohledávka, která je závazná. Na základě této pohledávky a všeobecných obchodních podmínek je prodávající oprávněn tyto pohledávky vymáhat a případně jejich vymáháním pověřit advokáta či jiného zmocněnce.

7. Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

8. Storno objednávky

Podmínky zrušení objednávky cateringové akce jsou stanoveny individuálně při vyjednávání o dodání cateringových služeb dle objemu objednávky a tyto podmínky jsou uvedeny písemně.

  • 8. 1 V případě objednávky do 5000 kč bez DPH je možné objednávku stornovat 5 dnů před dodacím termínem s 0% storno poplatkem. Pokud je objednávka stornována ze strany kupujícího 2 dny a méně před realizací akce, dodavatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výší 80% celkové částky. V den akce je storno poplatek 100% celkové částky.
  • 8.2 případě objednávky nad 5000 kč bez DPH je možné objednávku stornovat 14 dnů před dodacím termínem s 0% storno poplatkem. Pokud je objednávka stornována ze strany kupujícího 14 - 7 dnů před realizací akce, dodavatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výší 50% z celkové částky. Pokud je objednávka stornována ze strany kupujícího 7 a méně dnů před dodacím termínem, účtují se storno poplatky ve výši 80% celkové částky. V den akce jsou storno poplatky 100% celkové částky.

9. Změna objednávky

Navýšení nebo snížení objednávky cateringu lze změnit pouze po předchozí domluvě s dodavatelem, který dle kapacitních možností určí, zda je možné navýšení nebo jiné změny. V případě snížení objemu lze snížit 10% z celkového objemu 7 pracovní dny před realizací cateringové akce. Další snížení je řešeno individuálně mezi oběma stranami.

10. Realizace cateringových služeb

Cateringové služby jsou realizovány v termínu předem stanoveném v objednávce a dodavatel zajistí bezproblémový průběh cateringové akce na základě objednávky kupujícího. Veškeré podmínky realizace (složení cateringu, místo realizace, čas, doprava, personální zajištění, poskytnutí inventáře a mobiliáře) jsou předem odsouhlaseny oběma stranami. Případné změny pár dnů před akcí nebo v den realizace jsou řešeny ad hoc oběma stranami.

11. Komunikace mezi stranami

Komunikace mezi stranami bude probíhat primárně prostřednictvím zpráv elektronické pošty, v případě dodavatele se jedná o adresu objednavky@blackkale.cz , u kupujícího je relevantní adresou e-mailová adresa sdělená při odeslání objednávky. Pro telefonickou komunikaci je kontaktním číslem dodavatele telefonní číslo: 778 713 668, číslem kupujícího pak telefonní číslo sdělené při podání objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

12. Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dodavatelem, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.

Dodavatel může kdykoliv změnit nebo doplnit tyto všeobecné obchodní podmínky s novým datem platnosti.

13. Reklamace

Odpovědnost za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Uplatněnou reklamaci vyřídí dodavatel do tří pracovních dnů ode dne uplatnění. O vyřízení reklamace kupujícího vyrozumí e–mailem.

14. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách poskytovatele v den uzavření smlouvy. Vztahy výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštním ujednáním smluvních stran se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vše ve znění případných novel.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

Objednávky v období 23.12.2021 - 2.1.2022 budou postupně vyřizovány od 3.1.2022. Děkujeme